11 Aralık 2018 Salı

Yönerge

20727 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

          Senato Tarihi: 28.06.2018                                                      Karar No.491/11

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1. (1) Bu yönerge; Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

 

Madde 2. (1) Bu yönerge; “26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” in 4/(3) maddesi gereğince Komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 3. (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,

 

b) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

 

c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

BAP KOMİSYONU

 

BAP Komisyonu’nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 4. (1) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğine göre oluşturulan BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, BAP Komisyonu Başkanının kullandığı oy belirleyicidir.

 

BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 5. (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a. Koordinatörlük tarafından hazırlanan Proje başvuru takvimini görüşür.

b. Koordinatörlük tarafından hazırlanan Projelerle ilgili kullanılacak formları onaylar.

c.Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler.

ç. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.

d. Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.

e. Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

f. Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

g. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara bağlar.

h. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

i.  Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar   verir.

j.  Ülkemiz ve Süleyman Demirel Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirleyerek senatoya önerir. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

k.  Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

BAP Koordinasyon Birimi

Koordinatörün Görevi

Madde 6. (1) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğine göre görevlendirilen Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini ilgili mevzuat, yönerge ve BAP Komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve takibini yapmak,

b. Projelerle ilgili duyuruları ilan etmek, yazışmaları yapmak,

c. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

ç. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

d. BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında istendiğinde yazılı raporlar sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ

 

Madde 7. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

a. Münferit Araştırma Projeleri (MAP): Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b. Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇAP): Süleyman Demirel Üniversitesinden veya diğer kurumlardaki farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya anabilim dalından öğretim üyelerinin ve/veya doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının birlikte hazırlayacağı araştırma projeleridir.

c. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az iki merkezli ve çok disiplinli olması zorunlu olup, farklı bölümler ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedenidir. Projenin ekibinde, projenin ilgili olduğu merkezler veya disiplinlerden en az birer öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip birer öğretim elemanının yer alması zorunludur.

ç. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezleri kapsayan ve tez danışmanı olan    öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir.

d.  Güdümlü Projeler (GDM): Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitemizin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi, araştırma potansiyelinin yükseltilmesi veya önem arz eden konularda araştırmaların yapılması amacıyla hazırlayacağı veya konunun uzmanı bilim insanlarına yazılı talimatla hazırlatacağı özel projelerdir.

e. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (UAİP): Üniversitemiz mensubu araştırmacıların Times Higher Education (THE), ARWU ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 1000 içerisine giren üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla işbirliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

f. Katılımlı Araştırma Projeleri (KAP): Üniversitemizin diğer kurum, kuruluş ve sanayi ile işbirliğini artırmak amacı ile üniversitemiz mensubu araştırmacıların ulusal veya uluslararası kamu veya özel sektör kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun en az yüzde 25 oranında bütçeye katkıda bulunması ve/veya üniversitemizde bulunmayan araştırma altyapılarını proje kapsamında kullandırması beklenir.

g. Araştırma Başlangıç Destek Projeleri (ABP): Doktora veya sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 2 yıl içinde bulunan Üniversitemiz araştırmacılarının Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerdir.

h. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LOK): Yükseköğretim Kurumunun 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler (Tübitak 2209 desteği almış olmak vb) ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Proje Başvurusu

 

Madde 8. (1) Proje başvuruları Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ile başvuruda uyulacak usul ve esaslar Koordinatörlüğün Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.

(2) Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan Proje yürütücüleri ilgili projelerini başarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamazlar.

(3) Lisansüstü tez projeleri için destek başvurusu, tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü enstitü yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten bir belgenin de sunulması zorunludur.

(4) Araştırmacıların eş zamanlı olarak yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje sayıları proje türlerine göre BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

 

Madde 9. (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla şekil yönünden ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından BAP Komisyonu değerlendirmesine sunulur. Gerekli koşulları sağlamayan proje önerileri ise gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili başvuru sahibine iade edilir.

(2) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak, BAP Komisyonu tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri BAP Komisyonu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. MAP ve ÇAP Projeleri için hakemlerin en az birisinin, ÖNAP Projelerinde ise hakemlerin en az ikisinin Süleyman Demirel Üniversitesi dışından olması gerekir. Komisyon, gelen hakem raporlarını, proje ekibinin önceki bilimsel çalışmalarını ve yürüttüğü projeler kapsamında gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir.

(3) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

(4) Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün veya konuyla ilgili görevlendireceği Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve onaylanan projeler için uygulamaya geçilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ

 

Proje Protokolü ve Projelerin Uygulamaya Geçirilmesi

 

Madde 10. (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimince herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projenin uygulamaya geçirilmesi ve projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir.

(2) Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 2 ay içerisinde proje protokolü imzalamayan ve en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.

 

Ara Raporlar

 

Madde 11. (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, yürürlükteki formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem veya konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Süresi içerisinde ara rapor sunulmayan projeler için, ara raporun sunularak BAP Komisyonu tarafından karara bağlanmasına kadar geçen sürede herhangi bir harcama yapılmaz. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

 

Projelerin Süresi

 

Madde 12. (1) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler de dâhil olmak üzere en çok otuz altı (36) ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için maksimum proje süresi aşılmamak koşuluyla ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.

(2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

(3) Proje türlerine göre, ek süre verilip verilmeyeceği ve/veya verilebilecek ek süreler BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

 

Sonuç Raporu

 

Madde 13. (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise ilgili birimlerce onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Lisansüstü tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de sonuç raporu ile birlikte sunmaları zorunludur. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunulur. Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem veya konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

(2) Lisansüstü tez projesi öğrencisinin ilgili enstitüden kaydının silinmesi ya da en az iki dönem kayıt yenilememesi durumunda proje yürütücüsü BAP Komisyonuna Projenin Münferit Araştırma Proje olarak sonuçlandırılması için başvurabilir. Projenin Münferit Araştırma Projesi olarak kapatılmasında da yayın şartı aranır.

(3) Araştırmacılar, proje yürütülüyorken veya tamamlanmasından sonra veri ve kayıtları saklamakla yükümlü oldukları süre içerisinde olağanüstü durumlarda ve BAP Komisyonunun talep etmesi durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen tüm veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları Komisyona teslim etmek zorundadır.

(4) BAP Koordinasyon Birimi, tamamlanan projelere ait sonuçları ve/veya verileri BAP Komisyonunun belirleyeceği ilkelere uygun olarak kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlayabilir/yayımlatabilir.

 

Proje Sonuçlarının Yayınlanması

 

Madde 14. Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır;

a.  Desteklenen MAP, ÇAP ve ÖNAP, UAİP projelerinin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması gerekir.

b. MAP ve UAİP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde en az bir makale veya uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleştirilmesi gerekir. Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde ise Web of Science’ın Emerging Sources Citation Index (ESCI) veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale, bir kitap veya kitapta bölüm yayınlanması da yeterli kabul edilir.

c. ÇAP ve ÖNAP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde tam metin makale veya uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm niteliğinde iki adet yayın gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tür projeler için, TÜBİTAK ULAKBIM tarafından yapılan dergi puanlandırmasına göre puanı 60’ın üzerinde olan dergilerde olmak üzere tam metin bir makale yayımlanması da yeterli kabul edilir. Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde ise ESCI veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde tam metin iki makale veya en az bir kitap yayınlanması da yeterli kabul edilir.

d. Sonuçlarından patent alınmış projeler için SCI yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz. Faydalı model belgesi alınmış projeler için diğer indeks yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz. Sosyal Bilimler alanında kitap basanlar için diğer indeks yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

 

e. Desteklenen Lisansüstü Tez Projelerinin sonuçlarının projenin sonuçlanmasından sonraki en geç iki yıl içerisinde, araştırmacının başvuru aşamasında beyan ettiği taahhüdüne uygun olarak diğer indekslerde taranan dergilerde veya Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde tam metin bir makale yayınlanması zorunludur. Gerçekleştirilecek yayınlarda ilgili lisansüstü tez öğrencisinin veya tez danışmanının ilk iki yazar içerisinde bulunması zorunludur.

f. Yeni bir Lisansüstü Tez Projesi, MAP, ÇAP, ÖNAP veya UAİP başvurusunda bulunabilmek için araştırmacıların belirtilen süre içerisinde yayın koşulunu sağlamış olmaları zorunludur. Tanınan süre dolmasına rağmen yayın koşulu sağlamayan araştırmacılar cezalı duruma düşeceğinden yeni bir proje başvurusu yapamazlar.

g. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.

h. Yayın şartı değişikliği; proje süresinin ilk 6 ay içinde başvurulduğunda Diğer İndeks yayın şartı ile başvurmuş ise SCI yayın taahhüdünde bulunması halinde  %50 ek bütçe talebinde bulanabilir. Proje süresi dolmadan 6 ay önce SCI yayın taahhüdüne başvurup da harcaması diğer yayın taahhüdünü geçmeyen proje yürütücüleri yayın şartını diğer indeks yayın taahhüdü değişikliği için başvurabilirler.

i. Sanat ve Tasarım alanındaki tüm projeler için; performansa dayalı ses veya görüntü kaydı; bilimsel yayınla veya kamu veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde belgelenmiş ve uygulanmış bina, çevre, eser, mekân veya obje tasarımı; Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş her türlü proje çıktısı veya sergi düzenlenmiş olmasına yönelik olup, ilgili proje türü için öngörülen yayın sayısına eşit sayıdaki faaliyet de proje çıktısı olarak kabul edilir. Proje yürütücüleri tarafından ilgili faaliyetin kapsamı ve niteliğini değerlendirmeye yetecek düzeyde kanıtlayıcı belge(ler) ile yapılacak başvuru sonrasında, ilgili faaliyetin BAP Komisyonu tarafından geçerli sayılması durumunda, bu alandaki projeler için ayrıca herhangi bir yayın koşulu aranmaz.

 

j. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen tez projesi yürütücülerine 2 yıl, MAP, ÇAP, ÖNAP ve UAİP projesi yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

 

BAP Desteğinin Belirtilmesi

 

Madde 15. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”  (“This work was supported by Scientific Research Fund of the Suleyman Demirel University. Project Number: ….”) şeklinde veya aynı anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur.

 

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları

 

Madde 16. (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat, hizmet alımı ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.

 (2) Projeler esas olarak BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek bütçe sağlanabilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek bütçe miktarı Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. Ek bütçe taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 45 gün önce gerçekleştirilmesi gerekir.

(3) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş bir bildirinin ulusal/uluslararası olarak düzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulması için gerekli olan seyahat ve katılım giderleri Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarına uygun olarak karşılanabilir.

(4) Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amacına yönelik seyahat giderlerinin karşılanabilmesi için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin talep edilmiş ve onaylanmış olması zorunludur.

 

 

ALTICI BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Genel Hükümler

 

Madde 17. (1) Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki projeler kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek bursları karşılamak üzere kullanılır. Burs miktarı üst sınırı mevcut bütçe olanakları ve talepler dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir.

(2) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti Birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlar la ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

(3) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve bu kitapların alımına ihtiyaç bulunduğuna dair Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden onaylı bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edildikten sonra proje tamamlanana kadar proje yürütücüsüne teslim edilir. Proje tamamlandıktan sonra kütüphaneye teslim edilir.

 (4) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

 (5) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde Komisyon, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

PROJELERİ DURDURMA VE İPTAL

 

Projeleri Durdurma

 

Madde 18. (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 

a. Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler geçici olarak durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 2 yıla kadar süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

 

b.  Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilip Komisyon tarafından karara bağlanıncaya kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporunun sunularak Komisyonda karara bağlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 3 yıla kadar süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile var ise daha önce verilmiş olan ek sürelerin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.

 

c. Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 3 yıla kadar süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz ve yürürlükteki projeleri geçici olarak durdurulur.

 

d. Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri ile ilgili etik kurallara aykırı durumları tespit edilen kişi ya da kişiler 1 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz ve yürürlükteki projeleri geçici olarak durdurulur. BAP Komisyonu, konunun Üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektör’e görüş bildirebilir.

 

e. BAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde Madde 15-1 uyarınca ilgili ibareye yer vermeyen araştırmacılara 1 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz ve yürürlükteki projeleri geçici olarak durdurulur.

 

f. Projeler kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesinin Birimleri ve diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Birimince mükerrer destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 3 yıla kadar süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz ve yürürlükteki projeleri geçici olarak durdurulur.

 

g. Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya BAP Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde BAP Komisyonu kararı ile yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

 

Projenin İptali

 

Madde 19 (1) Projeler yürütülürken aşağıdaki durumların tespit edilmesi halinde projeler iptal edilir.

a. Madde 14/j ve Madde 18/(1)(b) veya Madde 18/(1)(e) kapsamındaki durumlar nedeniyle BAP Komisyonu tarafından ikinci kez yaptırım uygulanan araştırmacılar süresiz olarak BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden yararlanamazlar ve yürürlükteki projeleri iptal edilir veya proje ekibinden çıkarılır.

 

b. Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir ise iptal edilen proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

 

c. Proje yürütücüsü projeden yapılan harcamaları yasal faizi ile birlikte BAP özel hesabına iade ederek projenin iptalini isteyebilir.

 

d.  Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıla kadar süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

      1)   Projenin araştırmacıların ihmali veya kusuru nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi,

      2) Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyetlerinin içeriğinin Komisyon tarafından projenin amacına uygun bulunmaması,

      3)  Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyon tarafından onaylanan bir araştırmacıya devretmeden projeden ayrılması.

 

e.  BAP Komisyonu, aşağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje ekibinde değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. Aşağıdaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan tüm mal ve malzemeler BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu tarafından ilgili araştırmacılara veya uygun görülecek birim veya bölümlere tahsis eder.

      1) Projenin araştırmacılarının sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütülemez hale gelmesi,

      2) Proje ekibindeki araştırmacıların çoğunluğunun üniversite ile ilişiğinin kesilmesi nedeniyle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi,

      3)  Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun görülen diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi.

      4) Başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine veya projenin yürütücüsü tarafından çalışmanın tamamlanmamasına neden olan lisansüstü öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi lisansüstü tez projesi desteklerinden faydalandırılmazlar.

 

f. Bu yaptırımların uygulanması, başlamış veya başlayacak idari ya da mali soruşturma veya inceleme sürecinden bağımsızdır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19. (1)  Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

 

Madde 20. (1) Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 22.01.2013 tarih ve 399/14 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Teklifi Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde

Daha önce ÖYP kadrosunda olup, ÖYP bütçesindeki proje ödeneği harcamasını tamamlayanlar SCI yayın taahhüdü verilerek ÖYP deki ödeneği ile doktora projesi SCI yayın taahhüdü arasındaki bütçe kadar ödenek verilebilir.

 

Yürürlük

 

Madde 21. (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 22. (1) Bu yönerge hükümleri Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.