25 Haziran 2018 Pazartesi

Yönerge

19399 defa okundu

T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

Senato Kararı: 399/14                                                                 Kabul Tarihi: 22.01.2013

 

AMAÇ-KAPSAM VE DAYANAK

Madde 1.

Amaç: Bu yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenecek araştırma projelerinin teklif ve değerlendirme esaslarını düzenler.
Kapsam: Bu yönerge Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi izlenmesi, sonuçlarının değerlendirmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak: Bu yönerge "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı değişik 58.nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Bu yönerge, 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) işaretli cetvelin 71. maddesi hükmü gereğince l4 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” esas alınarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 2. Bu yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
 2. Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu
 3. Bilimsel araştırma projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projelerini,
 4. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonu,
 5. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimi,
 6. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,
 7. Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da kişileri,
 8. Harcamaların tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,
 9. Harcama yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,
 10. Harcama yetkilisi mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri,
 11. Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
 12. Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,
 13. Özel hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre (03) veya (06) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını,
 14. Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,
 15. Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini, ifade eder.

DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ

Madde 3. Süleyman Demirel Üniversitesi BAP komisyonu tarafından aşağıdaki projeler desteklenebilir.

a) Altyapı Projeleri (AYP): (29.06.2016 tarihli ve 455/4 sayılı Senato Kararı ile Değiştirilmiştir.)

Üniversitemize ait bir birimin/laboratuvar bilimsel, teknolojik, sosyal, sanatsal ve sportif altyapısını kurmak/güçlendirmek amacına yönelik projelerdir. İlgili birimin/laboratuvarın yöneticisi (Öğretim üyeleri veya doktora, Tıpta-Diş Hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanı olmak şartı ile) tarafından başvuru yapılabilir. Proje yöneticileri tarafından verilen bir AP projesi tamamlanmadan ikinci bir proje başvurusu yapılamaz. Proje destek üst limiti yoktur. Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir. Projeden elde edilen sonuçları içeren rapor proje süresinin bitiminde BAP birimine sonuç formu ile birlikte teslim edilir.

b) Münferit Araştırma Projeleri (MAP):

Üniversitemiz öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanları başvurabilir.Proje yöneticileri tarafından verilen bir MAP projesi tamamlanmadan ikinci bir münferit proje başvurusu yapılamaz.

Proje destek üst limiti 20.000 TL dir

Proje süresi en fazla 36 aydır.Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir.

Projenin kapatılması için en az “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri dışındaki bir index tarafından taranan dergilerde en az bir makalenin yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

Proje üst limiti projenin durumuna bağlı olarak %50 oranına kadar arttırılabilir.

Bu durumda projenin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

c) Disiplinlerarası Projeler (DAP):

BAP Birimi tarafından belirlenmiş Türkiye’nin vizyon 2023 perspektivine uygun alanlarda disiplinlerarası çalışmayı özendirmek amacı ile desteklenen projelerdir. Projeden destek alabilmek için en az 3 farklı birimden (bölüm ve/veya fakülte) en az 3 farklı proje elemanının (öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanları) görev alması gerekmektedir. Proje yöneticileri tarafından verilen bir DAP projesi tamamlanmadan ikinci bir proje başvurusu yapılamaz.

Proje destek üst limiti 100.000 TL dir

Proje süresi en fazla 36 aydır.Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir.

Projenin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan ya A grubunda (ULAKBİM sınıflandırmasına göre) bir makale veya B grubu iki makale ya da diğer grup makalelerden üç makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

d) Tez Projeleri:

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Enstitüler ile benzer eğitim verme yetkisine sahip diğer Fakültelerinde yüksek lisans, Tıpta-Diş Hekimliğinde uzmanlık ve doktora çalışmalarını destekleyen projelerdir.


Yüksek Lisans (YL) proje destek üst limiti 5.000 TL dir

 

Tıpta Uzmanlık (TU) proje destek üst limiti 15.000 TL dir

 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DU) proje destek üst limiti 15.000 TL dir

 

Doktora (D) proje destek üst limiti 15.000 TL dir

 

Proje süreleri en fazla yüksek lisans için 24 diğerleri için ise 36 aydır.Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir.

 

Projeden elde edilen sonuçları içeren tez çalışması proje süresinin bitiminde BAP birimine sonuç formu ile birlikte teslim edilecektir.

 

Tez projelerinin normal bütçeli projelerin kapatılması için en az “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri dışındaki bir index tarafından taranan dergilerde en az bir makalenin yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

 

Projenin durumuna veya uzman eleman çalıştırılmasına (BAP komisyonun belirlediği şartlarda) bağlı olarak proje bütçesinin üst limiti %50 oranına kadar arttırılabilir.

 

Bu durumda projenin kapatılması için “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” Indeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

 

 1. SDÜ İş Dünyası Tez Projeleri; SDÜ-İş Dünyası İşbirliğinin artırılması amacıyla iş dünyasıyla düzenlenen protokoller çercevesinde desteklenecek projelerdir.

 

İlgili protokoldeki hükümler çercevesinde desteklenmesine karar verilen lisansüstü Tez Projesinin bütçesi BAP tarafından sağlanacak 10.000 TL.ye kadar ile iş dünyasından ilgili protokol çercevesinde sağlanacak miktardan ibarettir.

 

Başvurular BAP Online sisteminden alınan başvurular ilgili protokol çercevesinde değerlendirilerek yürürlüğe girer.

Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir.

 

Projelerin kabül, değerlendirme ve izleme yöntemleri komisyon tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılacaktır.

 

Projeden elde edilen sonuçları içeren tez çalışması proje süresinin bitiminde BAP birimine ilgili iş dünyasının da onayı ile sonuç formu teslim edilecektir.

e) Güdümlü Projeler (GP): (29.06.2016 tarihli ve 455/4 sayılı Senato Kararı ile Değiştirilmiştir.)

Rektörlüğün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitede herhangi bir birimin veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik, konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel projelerdir. Proje destek üst limiti yoktur. Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede  tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir. Projeden elde edilen sonuçları içeren rapor proje süresinin bitiminde BAP birimine sonuç formu ile birlikte teslim edilir.

f) Uluslar arası kongrelere destek Projeleri (KOP):

Yurtiçinde yada yurtdışında düzenlenen uluslar arası kongrelerde/sempozyumlarda sözlü bildiri sunmak üzere görevlendirilen ve başka hiçbir projesi olmayan öğretim üyeleri veya doktora, tıpta-diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanlarının ve lisansüstü eğitim yapan öğretim elemanlarının desteklenmesini amaçlayan projelerdir.

Sunulacak her bildiri için tek bir araştırıcı desteklenir.Bir araştırıcı bir takvim yılı içinde birer kez desteklenebilir.

Yurtiçi uluslararası kongre/sempozyum için destek üst limiti 500 TL dir

Yurtdışı uluslararası kongre/sempozyum için destek üst limiti 2.000 TL dir

h) Öğrenci projeleri (ÖP):

Öğrencilerin gerek kulüpler aracılığı ile gerekse bireysel olarak yapmak istedikleri bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçlayan projelerdir (başka herhangi bir destek almamak şartı ile).Proje başvuruları, proje danışmanı olan Üniversitemiz öğretim üyeleri veya doktora, tıpta-diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanları tarafından yapılmalıdır.Proje yöneticileri tarafından verilen proje tamamlanmadan ikinci bir proje başvurusu yapılamaz.

Proje destek üst limiti 1.000 TL dir

Proje süresi en fazla 12 aydır. Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

i) Tematik Alan Projeleri (TAP):

Üniversitemizin belirlediği tematik alan konusunda yapılan proje başvuruları BAP.Komisyonunda değerlendirilir.

Proje destek limiti bireysel proje yütünde (altyapı,münferit) en fazla 100.000 TL doktora tez/tıp da uzmanlık projelerinde 35.000 TL Yüksek lisans tez projelerinde ise 15.000 Tl dir. Projelerin kabül, değerlendirme ve izleme yöntemleri komisyon tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılacaktır.

Projenin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması ya da somut ürün çıktısı istenecektir.Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir.

PROJE İNCELEME UZMANLIK GRUPLARI:

Madde 4.Araştırma Projeleri Komisyonu; gerekli gördüğü hallerde teklif edilen projeleri, en az biri Süleyman Demirel Üniversitesi dışından olmak üzere, konu ile ilgili üç kişilik bir uzmanlık grubuna inceletir.

KOMİSYONUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

Madde 5.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen, uluslar arası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına, bu endekslerce aranan dergilerde atıf yapılan en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütür. Komisyon üyeleri, Yüksek Öğretim Kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle belirlenir ve dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asil görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. 30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Enstitü Müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarının yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

PROJE TEKLİF-DEĞERLENDİRME FORMU VE SÜRELERİ

Madde 6.Projelerin teklifi birimimiz web sayfasında online sistem kullanılarak yapılır. Hangi proje türlerinin hangi tarihlerde ve hangi ilkeler çerçevesinde kabul edileceği komisyon tarafından belirlenip Web sayfasında duyurulur.

Madde 7.Uzmanlar gurubu, o dönem içinde sunulmuş olan proje tekliflerini değerlendirme formunda belirtilen kriterlere göre inceler ve her projeye 100 üzerinden not verir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu, uzmanlık gruplarından alınan görüşlerle, birimin mali imkanlarını da dikkate alarak, desteklenmeye değer bulduğu projelere verilecek ödenekleri taktir ve tespit eder. Komisyon Kararı, Proje Teklif ve Değerlendirme Formu'na eklenir.

ARAŞTIRMA PROJELERİNİN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK İLKELER

Madde 8.Araştırma Projeleri; konusunda uzman elemanı bulunan her bilim dalı için, öncelikle Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, ülke ve yükseköğretim kurumlarının bilim politikalarına uygunluk açısından değerlendirilir ve desteklenecek projeler belirlenir.
Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilir.Lisansüstü tez araştırmaları da Araştırma Projeleri kapsamında desteklenebilir.

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 9.Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi Komisyonu'nca belirlenen ve desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, o projelerin yöneticileri sorumludur.
Karşılıklı mutabakat halinde, proje yöneticisi ile üniversite arasında bir protokol imzalanır.Projenin uygulamaya geçmesi, hazırlanan protokolün komisyon başkanı ve Rektör tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje Yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Proje ile ilgili gelişme raporları, protokol başlangıç tarihinden itibaren her 6 (altı) ayda bir, Proje Yöneticisi tarafından ilgili komisyona iletilir. Komisyon Başkanlığı, yöneticilerden gelen bu ara raporları değerlendirerek projelerin uygulamasını izler. Gerektiğinde maddi destek artırımı, süre uzatımı yapılabilir, uygulamayı durdurabilir veya proje sorumlularını değiştirebilir.Eğer proje uygulaması komisyonca durdurulursa, varsa yapılan ödemeler proje yöneticisinden faizi ile birlikte tahsil edilir ve proje sonlandırılır. Proje yöneticisi, projenin başlangıcından sonuç raporunu komisyona teslim edinceye kadar, BAP. Koordinasyon Birimi Komisyon Başkanlığı'na karşı sorumludur.

PROJELERİN SONUÇLANDIRILMASI

Madde 10.Projelerin sonuçlandırılması bu yönergenin 3.Maddesinde belirtildiği gibi her proje için farklı şartlarda yapılır.Sonuç raporu vb dokumanlar BAP komisyonu tarafından belirlenip web sayfasında ilan edilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerden üretilen makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlerde proje numarası belirtilerek Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine atıfta bulunulması gerekir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Madde 11.Rektörlük, her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na özet bilgi verir. Bu bilgiler Birim Web sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.

ÖZEL ÖDENEK VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI

Madde 12.Bilimsel Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen gelirler, Maliye Bakanlığı'nca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilmek sureti ile kullanılır.

 1. Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın, elde edilen her türlü gayri safi hasılatın %5’inden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar,
 2. Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler,
 3. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar,
 4. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar,
 5. Diğer gelirler,

(a) bendinde belirtilen tutarlar, döner sermaye saymanlığınca tahsilatı takip eden ayın ilk haftası içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Projeler için açtığı özel hesaba yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.Yukarıda belirtilen ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Maliye Bakanlığınca ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Yukarıda belirten esas ve usullere göre özel ödenek kaydedilen tutarlar ile yükseköğretim kurumu bütçesine bu amaçla konulan ödenekler; Bilimsel Araştırma Projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ve makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır. Yatırım programında yer alan Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin değişiklikler de, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümleri uygulanır. Yatırım karakterli Bilimsel Araştırma Projelerinden özel ödenekle karşılanacak olanlar özel gelir ve özel ödenek kaydının yapılmasını müteakip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca Yatırım Projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullandırılır.

ÖN ÖDEME VE MAHSUP İŞLEMLERİ VE HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ

Madde 13.Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve Hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişilerdir.
a.Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri:

(1) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

(2) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.
(3) Önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yükseköğretim kurumu bütçesinin bilimsel araştırma projelerinin ilgili tertiplerine ödenek kaydolunur, özel hesapla hiçbir şekilde ilişkilendirilmez.Ancak, akreditif karşılığı ödenek kaydedilen tutarın alım maliyetini karşılamaması halinde, ilave maliyet özel hesaptan ödenir.

(4) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

AYNİYAT KAYITLARI

Madde 14.Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir.Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

PROJE SÜRESİ

Madde 15.Proje süreleri her bir proje türü için farklı olup bu yönergenin 3.Maddesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

TELİF HAKLARI

Madde 16.Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı, Süleyman Demirel Üniversitesine aittir.

UYGULAMADAN KALDIRILAN YÖNERGE

Madde 17.2547 Sayılı Kanun'un değişik 58.maddesi gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca kabul edilen 15.03.2012 tarih ve 373/9 sayılı Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 18.Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımlarında, 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.Bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması hususları ile bu Esas ve Usullerde hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.
Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19. Yönergenin madde 3.a ve c bendinde belirtilen projelere önerilecek projelerin daha önce TÜBİTAK (1001-1002- kodlu), SAN-TEZ veya DPT’ye proje şeklinde sunulmuş olması gerekir.

Madde 20. Projelerle ilgili projenin başlangıcından bitimine kadar veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması,

Projenin mazeretsiz olarak başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi, amaca uygun olarak yürütülmemesi veya belirtilen sürelerde ve istenilen şartlarda sonuçlandırılmaması gibi durumlar BAP komisyonu tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 21.Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 22.Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.