28 Mayıs 2018 Pazartesi

İlkeler

14647 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU VE UYGULAMA İLKELERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi senatosu tarafından 15.03.2012 tarih 373/9 sayı ile kabul edilen yönerge ile proje türleri ve miktarları yeniden düzenlenmiştir. Bu projelere başvuru işlemleri, sonuçlandırma gibi işlemler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.

a) Altyapı Projeleri (AP):

 • Üniversitemize ait bir birimin/laboratuvar bilimsel, teknolojik, sosyal, sanatsal ve sportif altyapısını kurmak/güçlendirmek amacına yönelik projelerdir. İlgili birimin/laboratuvarın yöneticisi (Öğretim üyeleri veya doktora, Tıpta-Diş Hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elamanı olmak şartı ile) tarafından başvuru yapılabilir. Proje yöneticileri tarafından verilen bir AP projesi tamamlanmadan ikinci bir proje başvurusu yapılamaz. Proje destek üst limiti yoktur. Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir. Projeden elde edilen sonuçları içeren rapor proje süresinin bitiminde BAP birimine sonuç formu ile birlikte teslim edilir.

b) Münferit Araştırma Projeleri (MAP):

 • Başvurular her yıl 1-28 Şubat ve 1-30 Eylül dönemlerinde yapılmalıdır.
 • Başvuru Dekanlık/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kanalı ile yapılmalıdır.
 • Projeler en az biri üniversite dışından olmak üzere 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilecek ve desteklenip desteklenmeyeceği BAP komisyonunca kararlaştırılacaktır.
 • Ek süre isteği sözleşme bitim süresinden 1 ay önce yapılmalıdır.
 • Normal bütçeli MAP projesinin kapatılması için proje konusu ile ilgili en az “Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri dışındaki bir index tarafından taranan dergilerde en az bir makalenin yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir. Proje sonuç raporuna yapılan yayının tam metni ve derginin hangi index tarafından tarandığı bilgisi eklenmelidir.
 • Bütçesi %50 arttırılmış MAP projesinin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir. Proje sonuç raporuna yapılan yayının tam metni ve derginin hangi index tarafından tarandığı bilgisi eklenmelidir.
 • Makalelerde Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteğine atıfta bulunulması gerekir.
 • Kırtasiye gideri olarak en fazla 750 TL kullanılabilir.
 • Bütçede %50 arttırım isteği için projenin normal süresinden en az 1 yıl önce başvuru yapılmalıdır.
 • Normal süresinde tamamlanmayan proje (makalesi henüz basılmamış/basıma kabül edilmemiş olan projeler) yürütücüleri yeni herhangi bir proje önerisi yapamaz.

c) Disiplinlerarası Projeleri (DAP):

 • Başvurular her yıl 1-28 Şubat ve 1-30 Eylül dönemlerinde yapılmalıdır.
 • Başvurulan projenin daha önce TÜBİTAK(1001-1002 kodlu), SAN-TEZ veya DPT’ye başvuru yapıldığına dair belge ve reddedilme yazısı eklenmelidir.
 • Proje başvurusu için TÜBİTAK(1001-1002 kodlu), SAN-TEZ veya DPT’ye başvuru ekibinde yer almak yeterlidir (Araştırıcı olanların başvurusunda yürütücünün onayı gereklidir).
 • Her bir TÜBİTAK(1001-1002 kodlu), SAN-TEZ veya DPT projesi başvurusu için tek DAP kabul edilir.
 • TÜBİTAK(1001-1002 kodlu), SAN-TEZ veya DPT’ye sunulan projelerden şekil yönünden, belge eksikliği gibi nedenlerle reddedilen projeler DAP olarak kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru Dekanlık/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kanalı ile yapılmalıdır.
 • Projeler en az biri üniversite dışından olmak üzere 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilecek ve desteklenip desteklenmeyeceği BAP komisyonunca kararlaştırılacaktır.
 • Ek süre isteği sözleşme bitim süresinden 1 ay önce yapılmalıdır.
 • Projenin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili “Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan ya A grubunda (ULAKBİM sınıflandırmasına göre) bir makale veya B grubu iki makale yada diğer gruplardan üç makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.
 • Makalelerde Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteğine atıfta bulunulması gerekir.
 • Kırtasiye gideri olarak en fazla 1000 TL kullanılabilir
 • Normal süresinde tamamlanmayan proje (makalesi henüz basılmamış/basıma kabül edilmemiş olan projeler) yürütücüleri yeni herhangi bir proje önerisi yapamaz.

d) Tez Projeleri: (*30.09.2013 tarih ve 2013/06 / 18.11.2013 tarih ve 2013/07 sayılı BAP Komisyon toplantısında alınan karar ile revize edildi)

Doktora veya Tıpta Uzmanlık Projelerine başvurmadan önce TÜBİTAK ARDEB 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurmuş olması gerekir.  Ancak aşağıda belirtilen projelerde proje yürütücüsü olarak görev yapan (tamamlanmış/devam eden projelerde) öğretim üyelerimiz için bu şart aranmaz.

 • 1001 Proje Yürütücüsü
 • 1002-Proje Yürütücüsü
 • 1003-Proje Yöneticisi/Proje Yürütücüsü
 • 1005-Proje Yürütücüsü
 • 1007-Proje Yöneticisi/Proje Yürütücüsü
 • 1010-Proje Yürütücüsü
 • 1011-Proje Yürütücüsü
 • 3501-Proje Yürütücüsü

BAP’a online başvuruda TÜBİTAK 3001 programına başvurulduğunu belgelemelidir.

 • Başvuru Dönemi: Tez aşamasına gelen (tez gerekçeleri ilgili enstitüde kabul edilen) lisansüstü öğrencileri Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projeleri için online başvuru yapılacaktır. Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlıkta tez aşamasına gelen öğrenciler ise Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri için  (ilgili Dekanlıktan alınan Etik Kurul/BAPDAK Kurul kararı) ile online başvuru yapacaktır.
 • Kırtasiye gideri olarak Yüksek Lisans projelerinde en fazla 500 TL, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projelerinde en fazla 1000 TL kullanılabilir.(03.2.1.01 Kırtasiye Alımları)
 • Baskı ve Cilt Giderleri Yüksek Lisans Tez Projeleri için 750,00TL (250,00 Baskı ve Cilt Giderler+500,00 Fotokopi), Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri için 1.000,00 TL (250,00 Baskı ve Cilt Giderleri+750,00 Fotokopi) yi geçemez. (03.2.1.05 - Baskı ve Cilt Giderleri)
 • 21.02.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına istinaden; yolluk giderlerinde yayın taahhütüne göre başvurulan projenin %60'ını geçemeyecektir. (Belirlenen %60'ın  %50 si Akaryakıt ve taşıt kirası gideri olarak kullanılabilir. Buda %50'nin yarısı akaryakıt gideri yarısı da taşıt kirası gideri olarak kullanılabilir.) Akar yakıt ve taşıt gideri kullanılmayacaksa belirlenen &60'ın tamamı seyehat giderlerinde  kullanılabilir.
 • Makine teçhizat alımları toplam bütçenin %70’ini geçmemelidir.(06.1.2.90 Diğer Makina Techizat Alımı)  06-1 Kodla Başlayanlar.
 • Tez projelerinde sempozyum giderleri toplam bütçenin %20’sini geçemez.(Proje konusu ile doğrudan ilgili olmak şartıyla bildiriyi sunacak kişinin katılacağı 1 yurtdışı ve yurtiçi sempozyuma katılımı uygun bulunduğu takdirde proje bütçesinden desteklenebilir.(03.5.9.03 Sempozyum Katılım Giderleri Kalemine Yazılacaktır.)
 • Bilimsel Araştırma Projelerinde yürütülmekte olan lisansüstü tez projelerinde tüm alan ve arazi çalışmaları için öngörülen yolluk giderlerinin ödenebilmesi öğrenci ve yürütücünün  aynı tarihlerde ya da öğrencinin tek başına görevlendirme yapılması halinde ödeme yapılacaktır. Proje yürütücüsü için tek başına görevlendirme alınırsa tüm alan ve arazi çalışmaları için yolluk giderleri ödenmeyecektir.
 • Projede gerekçesi Komisyonca uygun görülen ve desteklenmesine karar verilen  dizüstü bilgisayar bedeli  2.000 TL.’yi geçmeyecektir. (Tablet Bilgisayar, Netbook, İPad alınmayacaktır.) Ayrıca (ana kart, ekran kartı, bellek, harddisk, kasa gibi) bilgisayar parçası alımı proje kapsamında desteklenmeyecektir. (06.1.2.02 Bilgisayar Alımları)
 • Tez Projelerinde Anketörlük Hizmeti ve/veya Veri Analizi Hizmeti alımı desteklenmeyecektir.
 • Bütçede %50’ye kadar artırım isteği için projenin normal süresi bitiminden en az 6 ay önce başvuru yapılmalıdır.
 • 23 Mayıs 2017 Tarihli ve 2017/3 Sayılı BAP Komisyonu Kararı ile yeni başvurulan BAP Projelerinde sempozyum gideri ve arazi çalışmalarında proje yürütücüsü faydalanamayacatır. Bu giderlerden sadece ilgili öğrenci faydalanacaktır.
   
 • Gelişme Raporları:
  • Projedeki gelişmeler, altı aylık sürelerle Gelişme Raporu olarak BAP'a sunulmalıdır.Proje Protokolünde belirtilen tarihlerde Gelişme Raporu BAP’a gelmez ise Gelişme Raporu gelinceye kadar harcama yaptırılmayacaktır.
 • Ek Süre Talebi:
  • Ek süre isteği sözleşme bitim süresinden 1 ay önce yapılmalıdır. Süresi  içerisinde ek süre istenmez ise harcama yaptırılmayacaktır.
 • Proje Bitirme Ön Koşulları:
 • Normal bütçeli tez projesinin kapatılması için proje konusu ile ilgili en az Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri dışında bir indeks tarafından taranan dergilerde en az bir makalenin yayımlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir. Proje sonuç dilekçesine öğrencinin mezun olduğuna dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, söz konusu  yayının tam metni (veya kabul belgesi - yayın taslağı ile birlikte) ve derginin hangi indeks tarafından tarandığı bilgisi eklenmelidir.
 • Bütçesi %50 arttırılmış tez projesinin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makalenin yayımlanmış (yayına kabul edilmiş ise yayın taslağı ile birlikte) olması gerekmektedir. Proje sonuç dilekçesine öğrencinin mezun olduğuna dair enstitü yönetim kurulu kararı ile birlikte yapılan yayının tam metni ve derginin hangi indeks tarafından tarandığı bilgisi eklenmelidir.
 • Tez ve Makalelerde Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin desteğine atıfta bulunulmalıdır.

Tezin BAP'a teslim edilme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde taahhüd edilen yayın basıma kabul edilmiş veya basılmış olmaması durumunda yürütücüleri yeni herhangi bir proje önerisi yapamaz.

SDÜ İş Dünyası Tez Projeleri:

 • Başvuru Dönemi: 01-15 Mart
  01-15 Eylül
 • Projelerin ön değerlendirmesi ilgili protokol gereği Enstitüler tarafından yapılacaktır.
 • Kırtasiye gideri olarak en fazla 1.500 TL kullanılabilinir.

e) Güdümlü Projeler (GP):

 • Rektörlüğün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitede herhangi bir birimin veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik, konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel projelerdir. Proje destek üst limiti yoktur. Proje süresi en fazla 24 aydır. Bu sürede  tamamlanamayan projelere harcama yapılmaksızın ek süre verilebilir. Projeden elde edilen sonuçları içeren rapor proje süresinin bitiminde BAP birimine sonuç formu ile birlikte teslim edilir.

f) Uluslar arası kongrelere destek Projeleri (KoP):

 • Başvuru Dönemi: Kongre tarihinden en az 45 gün önce BAP birimine başvuruda bulunulması gerekir.
 • Başvurular, başvuru formuna bildirinin sözlü olarak yapılacağını belirtir yazı (kongre sekreteryasından) eklenerek yapılır.
 • Birimlerdeki görevlendirmelerde “BAP KoP projesinden desteklenmek üzere” ibaresi yer almalıdır.
 • Avans kapatmada diğer projelerde olduğu gibi katılım belgesi, fatura vb belgeler beyan edilmek zorunludur.
 • Proje kapatılması, proje sonuç formuna sözlü olarak sunulan bildirinin özet, tammetni, katılım belgesi vb dokumanlar eklenerek yapılır.

h) Öğrenci projeleri (ÖP):

 • Başvuru Dönemi: Öğrenci projeleri (TUBITAK 2209) sonuçlarının açıklanmasını takiben 2 hafta içinde başvuru yapılmalıdır.
 • Proje sorumlusu proje danışmanı olduğundan başvuru danışman tarafından yapılmalıdır
 • Kabul edilen 2209 projelerine proje bütçesinin en fazla %20 si desteklenir.
 • Kulüp adına yapılacak başvurularda akademik danışman sorumludur ve başvuru danışman tarafından yapılmalıdır.
 • Kulüp etkinliği için başvurular etkinlikten en az 45 gün önce yapılmalıdır.
 • Kulüp adına yapılacak başvurularda daha çok bilimsel etkinlik projelerine öncelik verilir.
 • Bireysel başvurular dikkate alınmaz.

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ

Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi Komisyonu'nca belirlenen ve desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, o projelerin yürütücüleri sorumludur. Karşılıklı mutabakat halinde, proje yöneticisi ile üniversite arasında bir protokol imzalanır. Projenin uygulamaya geçmesi, hazırlanan protokolün komisyon başkanı ve Rektör tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje Yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Proje ile ilgili gelişme raporları, protokol başlangıç tarihinden itibaren her 6 (altı) ayda bir, Proje Yöneticisi tarafından ilgili komisyona iletilir. Komisyon Başkanlığı, yöneticilerden gelen bu ara raporları değerlendirerek projelerin uygulamasını izler. Gerektiğinde süre uzatımı yapılabilir, uygulamayı durdurabilir veya proje sorumlularını değiştirebilir. Eğer proje uygulaması komisyonca durdurulursa, varsa yapılan ödemeler proje yöneticisinden faizi ile birlikte tahsil edilebilir ve proje sonlandırılabilir. Proje yöneticisi, projenin başlangıcından sonuç raporunu komisyona teslim edinceye kadar, BAP koordinasyon Birimi Komisyon Başkanlığı'na karşı sorumludur.

AYNİYAT KAYITLARI

Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.